Šantia a šantia


Milujete detské hry a bláznenie? Kto z nás by ich nemal rád. VeÄ sme predsa neboli výnimkou. Každý z nás sa pred vrstovníkmi rád predvádzal a mnohokrát premýšľal, Äím je prekvapiÅ¥. Veľakrát sú to až krkolomné situácie. Pri detských hrách to síce nevadí, ak nie sú práve ich kúsky na hrane ich zdravia. Ale môžu si to dovoliÅ¥ v každej situácii? Zrejme nie. Predstavte si, ako tieto kúsky predvádzajú za jazdy automobilom. Nebolo by lepÅ¡ie, keby pri jazde boli vo väÄÅ¡om pokoji? Mnohokrát áno. VeÄ staÄí prudké zníženie rýchlosti a môže byÅ¥ problém. NezabezpeÄené, hrajúce sa deti môžu spôsobiÅ¥ problém, ktorý sa veľakrát prejaví aj na ich zdravie. Ak sa to prejaví len na ich odreninách, môžeme hovoriÅ¥ o Å¡Å¥astí. Pri riadne zaistenom dieÅ¥ati sa táto vzniknutá situácia môže v bezpeÄí predísÅ¥. Ãno, veľakrát staÄí aby bolo vaÅ¡e dieÅ¥a zaistené.

Zaisťujeme

Niet nad riadne zaistené a bezpeÄne usadené dieÅ¥a. Ak sa totiž uplatňuje riadne schválená a atestovaná autosedaÄka, môžeme riziko úrazu poÄas jazdy minimalizovaÅ¥. Aj takto usadené dieÅ¥a môže svoj voľný Äas venovaÅ¥ hrám. 

Nezařazené