Na základě jakých kritérií lze zvolit určitou metodu kalkulace?

Metody kalkulace:

Kalkulace dělením:

·         Prostá – využívá se u tzv. homogenní výroby, dále pro unikátní produkty.

·         Stupňovitá – využívá se v průmyslové výrobě, kde je výrobní proces členěný do několika fází. Rozlišuje se kalkulace postupná a průběžná.


·         S poměrovými čísly – využívá se při výrobě nákladově nestejných výrobků lišících se velikostí, tvarem, hmotností, pracností, a podobně.
značka ve městě

Kalkulace přirážková – využívá se v průmyslové výrobě, kde se vyrábí výrobky s různým technologickým postupem.

Metoda odečítací a rozčítací – používá se u sdružené výroby, pro kterou jsou typické sdružené náklady. Při uplatňování odečítací metody jsou od součtu nákladu odečítány částky předem oceněné vedlejší výroby, zbylé náklady pak připadají na hlavní výrobu. Při uplatňování rozčítací metody musí být využitý tzv. rozčítací klíč.
marketingový plán

Na volbu metody kalkulace má vliv charakteru podnikatelské činnosti:

Charakter výrobního procesu:

·         Výroba organická – výchozí suroviny se postupně spojují či přeměňují a vzniká tak produkt s novými kvalitativními vlastnostmi.

·         Výroba heterogenní – mechanickým spojováním samostatných dílů vzniká nový výrobek.

Charakter výkonů:

·         Homogenní produkty – vyznačují se stejnorodostí výchozího materiálu, výrobek nelze mechanicky rozložit.

·         Heterogenní produkty – vznikají z různých složek, je důležité sledovat různé stupně dokončenosti výkonů.

Členitost podnikatelského procesu –

·         Nečlenitá výroba – probíhá buď v jediném, nebo v několika po sobě následujících pracovních procesech., které tvoří technologicky uzavřený celek.

·         Členitá výroby – výrobní proces probíhá postupně, přičemž jednotlivé úseky jsou místně a klidně i časově odděleny. Vzniká nedokončená výroba, kterou je potřeba evidovat. Výroba v každém úseku je naprosto odlišná.

Dávkování výkonu –

·         Hromadná výroba – vyrábí se ve velkém, konečné produkty jsou umístěny na sklad a není znám konečný spotřebitel.

·         Sériová výroba – vyrábí se předem stanovené množství produktu.

·         Kusová výroba – obvykle se jedná o produkty specifikované konkrétními požadavky spotřebitelů.

Nedokončená výroba –

·         Podniky bez nedokončené výroby,

·         Podniky se stabilní dokončenou výrobou,

·         Podniky s kolísající nedokončenou výrobou.

Sdružená výroba – hovoří se o ní, jestliže se z jednoho materiálu vyrábí více produktů.